УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД

Последна актуализация 01.04.2020 г.

Кои сме ние?

„РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ООД е българско дружество, което се занимава с производство на мляко и млечни продукти.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 120508612, със седалище и адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20,

тел.: 0301/64519, факс: 0301/64519

Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg

и се представлява от РУМЕН МЛАДЕНОВ БЕЛЕВ

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20, тел.: 0301/64519, факс: 0301/64519

Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg

Във връзка с осъществяването на производствената дейност на дружеството, „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД има ролята на администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

За сключването на договори за изкупуване на сурово мляко, производството на млечни продукти, контрола на качеството, хигиенно-санитарните норми, складовата, транспортна и търговска дейност, ние можем да обработваме лични данни, включващи Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, месторабтота, длъжност, адресна информация, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електронна поща. За изплащането на възнаграждения по договори, финансово-счетоводното отчитане и данъчно облагане на дружеството, можем да обработваме информация за дебитна карта, банкова сметка и друга банкова или платежна информация.

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.

В нашите работни, складови, търговски помещения, поставените охранителни видеокамери могат да запишат Вашето изображение.

Чувствителни лични данни

Като производител на хранителни продукти, ние сме длъжни да спазваме санитарните и хигиенни норми и можем да обработваме информация, свързана с Вашия здравен статус.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

За сключването на валиден договор и за неговото изпълнение ние имаме нужда от определен набор от лични данни, чиито обхват зависи от предмета на самия договор. Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, преди сключване на договора.

Видеоизображенията от охранителните камери се записват и преглеждат в случай на авария или противоправно действие, в съответствие с изискванията на закона, за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността в работните помещения.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват за сключването и изпълнението на сключения между нас договор, целите на счетоводното отчитане, данъчното законодателство, сключването на допълнителни споразумения и другото приложимо законодателство, както и съхранението на описаните документи в определените от закона срокове или до изтичане на давността за предявяване на иск.

Личните ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите помещения.

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на държавен орган, например на НАП, БАБХ, КЗП и др.;
 • При извършване на одит;
 • За обслужване на плащанията на по договори;
 • При наличие на правен спор;

 

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между нас се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск или законоустановените срокове за съхраняването им. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Друга информация, свързана с производството, която може да съдържа и лични се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които са били събрани и се обработват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

 • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

 

 • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

 

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

 

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

 

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

 

 • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

 • Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?

"Бисквитките" са кратки текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Нашият сайт използва бисквитка, наречена PHPSESSID и е необходима за неговото функциониране. Този вид бисквитки са свързани с потребителските сесии и са валидни само докато се намирате за нашия уебсайт. Бисквитките изтичат със затварянето на браузъра.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път  на  rodopeia_belev@mail.bg или по пощата на адреса на дружеството. За целите на упражняването на права ние сме длъжни да установим Вашата самоличност, за което можем да поискаме допълнителна информация, която Ви идентифицира, както и да попълните формуляр за упражняване на права по образец.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на “РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД в раздел „Защита на личните данни“.

Сирене
Родопея

Традиционно краве сирене, Саламурено сирене, Овче сирене

Кашкавал
Родопея

Кашкавал Тостер, Овче кашкавал

Кисело мляко
Родопея

Кисело мляко 1%, Кисело мляко 2%, Кисело мляко 3.6%, Кисело мляко 4%, Кисело мляко 4.5%