ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА НА „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД В СИЛА ОТ 31.03.2020 г.

Кои сме ние?

„РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ООД е българско дружество, което се занимава с производство на мляко и млечни продукти.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 120508612, със седалище и адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20,

тел.: 0301/64519, факс: 0301/64519

Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg

и се представлява от РУМЕН МЛАДЕНОВ БЕЛЕВ

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20, тел.: 0301/64519, факс: 0301/64519

Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg

Ние ще разгледаме искането Ви в 30 дневен срок от получаването му.

Използване на уебсайта

Не е  необходимо да се регистрирате за да използвате нашия уебсайт.

Ако просто сте посетител на уебсайта, ние не събираме никаква лична информация за Вас, с изключение на т.нар „бисквитки“, които са описани по-долу.

В случай, че решите да използвате контактната ни форма, ние ще получим личните  данни, които сте посочили и в този смисъл ще започнем да ги обработваме.

Какви лични данни обработваме и за каква цел?

Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване. За тази цел, ние можем да обработваме следните категории от лични данни:

  • име;
  • ел. адрес (e-mail)
  • телефон

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и в този смисъл данните, които сте предоставили в тях.

Чувствителни лични данни (специални категории от данни)

Ние не събираме преднамерено чувствителни лични данни чрез нашия сайт. Бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение, например във връзка със започване на работа при нас, изкупуване на сурово мляко, и др. Като производител на хранителни продукти, ние сме длъжни да спазваме санитарните и хигиенни норми и можем да обработваме информация, свързана с Вашия здравен статус.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

 „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти, и на лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е въвело технически и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики, процедури, както и технически мерки за сигурност, които предпазват личната информация от загуба, нерегламентирано използване или разкриване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

  • При наличие на законово задължение или искане на държавен орган, например на НАП, БАБХ, КЗП, КЗЛД и др.;
  • При извършване на одит;
  • При наличие на правен спор;
  • На основание легитимен интерес – при ползване на услуги по уеб дизайн, хостинг, оптимизация на сайта, въвеждане и подобряване на мерките за сигурност на сайта;
  • По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните данни, получени чрез използването на този уеб сайт се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които са били събрани и се обработват.

Ако личните Ви данни са свързани със сключването и изпълнението на договор между нас, те се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор. Обикновено срокът е 5 години.

Ако личните данни са попадат в групата търговската и счетоводна информация, то те се съхраняват за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва профилиране на потребителите на сайта.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

  • Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към      друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път  на  rodopeia_belev@mail.bg или по пощата на адреса на дружеството. За целите на упражняването на права ние сме длъжни да установим Вашата самоличност, за което можем да поискаме допълнителна информация, която Ви идентифицира, както и да попълните формуляр за упражняване на права по образец.

Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?

"Бисквитките" са кратки текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър. Бисквитките не са предназначени да идентифицират лицето, което разглежда нашия уебсайт.

Нашият сайт използва бисквитка, наречена PHPSESSID и е необходима за неговото функциониране. Този вид бисквитки са свързани с потребителските сесии и са валидни само докато се намирате за нашия уебсайт. Бисквитките изтичат със затварянето на браузъра.

Нашият уебсайт не използва бисквитки на трети страни.

Нашият уебсайт не препраща към други сайтове.

Право на жалба

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени

Настоящата декларация за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на “РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД в раздел „Защита на личните данни“.

Дата на последна актуализация

31.03.2020 г.

Сирене
Родопея

Традиционно краве сирене, Саламурено сирене, Овче сирене

Кашкавал
Родопея

Кашкавал Тостер, Овче кашкавал

Кисело мляко
Родопея

Кисело мляко 1%, Кисело мляко 2%, Кисело мляко 3.6%, Кисело мляко 4%, Кисело мляко 4.5%