ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА НА „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД В СИЛА ОТ 25.05.2018г.

Кои сме ние?

„РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е българско дружество, което се занимава с производство на мляко и млечни продукти.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 120508612, със седалище и адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20,
тел.: 0878341919
Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg
и се представлява от РУМЕН МЛАДЕНОВ БЕЛЕВ

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20, тел.: 0878471919
Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg
Ние ще разгледаме искането Ви в 30 дневен срок от получаването му.

Използване на уебсайта

Не е необходимо да се регистрирате за да използвате нашия уебсайт.

Ако просто сте посетител на уебсайта, ние не събираме никаква лична информация за Вас, с изключение на т.нар „бисквитки“, които са описани по-долу.

В случай, че решите да използвате контактната ни форма, ние ще получим личните данни, които сте посочили и в този смисъл ще започнем да ги обработваме.

Какви лични данни обработваме?

Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване. За тази цел, ние можем да обработваме следните категории от лични данни:

 • име;
 • ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане;
 • месторабтота;
 • длъжност;
 • адресна информация;
 • данни за контакт – телефон;
 • адрес за кореспонденция;
 • електронна поща;
 • банкова или платежна информация;
 • видеоизображения от охранителните ни камери.

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.

Чувствителни лични данни (специални категории от данни)

Ние не събираме преднамерено чувствителни лични данни чрез нашия сайт. Бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение, във връзка например със започване на работа при нас, изкупуване на сурово мляко, и др. Като производител на хранителни продукти, ние сме длъжни да спазваме санитарните и хигиенни норми и можем да обработваме информация, свързана с Вашия здравен статус.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

„РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е въвело технически и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентирано използване или разкриване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган, например на НАП, БАБХ и др.;
 • При извършване на одит;
 • За обслужване на плащанията на по договори;
 • При наличие на правен спор;
 • По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договор между нас се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Друга информация, свързана с производството, която може да съдържа и лични се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които са били събрани и се обработват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва профилиране на потребителите на сайта.

Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?

"Бисквитките" са кратки текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър. Бисквитките не са предназначени да идентифицират лицето, което разглежда нашия уебсайт.

Нашият сайт използва бисквитка, наречена PHPSESSID и е необходима за неговото функциониране. Този вид бисквитки са свързани с потребителските сесии и са валидни само докато се намирате за нашия уебсайт. Бисквитките изтичат със затварянето на браузъра.

Нашият уебсайт не използва бисквитки на трети страни.

Нашият уебсайт не препраща към други сайтове.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка със защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: kzld@cpdp.bg

Актуалност и промени

Настоящата декларация за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на уебсайта на “РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД в раздел „Защита на личните данни“.

Дата на последна актуализация
25.05.2018г.

Сирене
Родопея

Традиционно краве сирене, Саламурено сирене, Овче сирене

Кашкавал
Родопея

Кашкавал Тостер, Овче кашкавал

Кисело мляко
Родопея

Кисело мляко 1%, Кисело мляко 2%, Кисело мляко 3.6%, Кисело мляко 4%, Кисело мляко 4.5%