Клауза за поверителност за договорите с контрагенти

I. Поверително третиране на информация и обработване на лични данни

1. Страните се задължават да третират като поверителна цялата информация, включително лични данни станала им извества по повод изпълнението на настоящия договор и нямат право да я разкриват пред трети лица, освен в следните случаи:

1.1. ако това се изисква по закон, включително извършването на задължителен одит;

1.2. ако информацията е изискана от надзорен, регулаторен или друг държавен орган в рамките на предоствената му компетентност;

1.3. ако разкриването е необходимо за изпълнението на настоящия договор;

1.4. ако разкриването е необходимо за защитата на правата и законните интереси на съответната страна.

2. Тази клауза не се прилага за публично достъпна информация или за информация, която след сключването на договора е станала публично достъпна.

3. Във всички останали случаи, разкриването на информация, съдържаща лични данни се извършва след получаване на сългасие от съответната страна.

4. При обработване на лични данни, страните се задължават да осигурят подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват сигурността на информацията и правилното и точно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (накратко Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)).

5. Във връзка с изпълнението на настоящия договор, определен набор от лични данни може да бъде обработван в информационни системи или приложения, например счетоводна система, складов софтуер, онлайн банкиране и др., които могат да се поддържат и/или администрират от трети лица.

6. На уебсайта на „Родопея-Белев“ ЕООД е публикувано Уведомление за поверително третиране на личните данни, чиято актуализация ще бъде отразявана там. Уведомлението съдържа цялата необходима информация по чл. 13 и 14, във връзка с чл. 12 от ОРЗД.

Сирене
Родопея

Традиционно краве сирене, Саламурено сирене, Овче сирене

Кашкавал
Родопея

Кашкавал Тостер, Овче кашкавал

Кисело мляко
Родопея

Кисело мляко 1%, Кисело мляко 2%, Кисело мляко 3.6%, Кисело мляко 4%, Кисело мляко 4.5%